Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. V tomto dokumentu označujeme slovem „vy“ v jakémkoli pádu a oslovení obecně naše zákazníky, potažmo kupujícího, spotřebiitele. Dále v tomto dokumentu označujeme slovem „my“ v jakémkoli pádu a oslovení společnost Czech Minibreweries s.r.o., tedy nabízejícího, potažmo kupujícího, který zastupuje na českém trhu výrobce, společnost Speidel Tank- und Behälterbau GmbH, Krummenstraße 2, 72131 Ofterdingen, GERMANY, Commercial Register at Stuttgart Local Court HRB 381092, VAT-ID-No. DE811 241 003.
 2. Veškeré nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby provedené na základě objednávek zákazníků prostřednictvím našeho internetového obchodu https://obchod.pivovary-braumeister.cz/  (dále společně označované jako „obchodní transakce“) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Czech Minibreweries s.r.o. Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 74705 Opava, Česká republika, IČ 29462819, DIČ CZ29462819, Spisová značka: C 55482 vedené u Krajského soudu v Ostravě, zastoupené jednatelem Bc. Alešem Jakimovem, ve znění platném v době objednávky zákazníkem. Odlišné obchodní podmínky na straně zákazníka se na obchodní transakce nevztahují, pokud výslovně písemně nesouhlasíme s jejich platností.
 3. Naši zaměstnanci nejsou oprávnění uzavírat s kupujícími ústní formou žádné změny a dodatky, týkající se obchodních transakcí, které nejsou v souladu s oboustranně podepsanou písemnou objednávkou nebo s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud kupující odkazuje na takovouto ústní dohodu, pak je tato považována za neplatnou, není-li tato dohoda součástí písemné oboustranně podepsané kupní smlouvy anebo objednávky.
 4. Nabídka produktů v našem online obchodě je určena výhradně spotřebitelům. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek je spotřebitelem jakákoli osoba, která uzavírá kupní smlouvu za účelem, který se převážně netýká jeho obchodní činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.
 5. Produkty v tomto internetovém obchodě jsou určeny pro výrobu alkoholických nápojů. Z tohoto důvodu nejsou určeny pro zákazníky, kteří jsou osobami mladšími 18-let. Zákazník prokazuje svůj věk na požádání dodavatele svým občanským průkazem, jeho fotokopií anebo náhradním dokladem, občanský průkaz nahrazující (například cestovní pas, osvědčení o občanském průkazu apod.), z něhož je zřejmá identita zákazníka a jeho věk. Osobám, které neprokážou svoji totožnost a věk, nebude nákup produktů v tomto internetovém obchodě umožněn.
 6. Smlouvy s  našimi zákazníky (kupujícími) budou uzavřeny výhradně v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Naše nabídky v internetovém obchodě na doméně pivovary-braumeister.cz jsou nezávazné.
 2. Objednáním prostřednictvím našeho internetového obchodu u prodávajícího kupující činí závaznou nabídku na nákup příslušného produktu za cenu, která byla platná v okamžiku odeslání internetové objednávky.
 3. Přesný okamžik uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím závisí na zvoleném způsobu platby. Další informace naleznete na stránce s informacemi pro zákazníky.
 4. Zákazník má právo zrušit nabídku a vrátit výrobek v souladu s právem zákazníka na odstoupení od smlouvy – viz  informace pro zákazníky.

3. Ceny, náklady na dopravu a platební podmínky

 1. Naše ceny výrobků v internetovém obchodě zahrnují zákonnou DPH, ale nezahrnují náklady na dopravu.
 2. Dodání se provádí pouze za úplatu jednou z nabízených metod.
 3. Kupní cena je splatná okamžitě po objednání.

4. Převod vlastnictví k zakoupenému výrobku

Prodávající zůstává vlastníkem objednaného výrobku až do jeho úplného zaplacení kupujícím. Pokud je kupující v prodlení déle než 10 dní, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy.

5. Dodací podmínky

 1. Dodání výrobku podléhá kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Náklady na přepravu výrobku ke kupujícímu nejsou zahrnuty v ceně výrobku a budou stanoveny dodatečně prodávajícím v závislosti na objemu a hmotnosi výrobku a také na místě určení. Kupující bere na vědomí, že náklady na dodání výrobku není možné stanovit jiným způsobem, protože většina výrobků v  internetovém obchodě prodávajícího přesahuje svým objemem a hmotností limity, které jsou maximálními limity pro tabulkové ceny přepravních služeb.
 2. V případě, že objednané výrobky nebudou na skladě v okamžiku objednání, kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu dodatečnou časovou lhůtu pro plnění objednávky. V opačném případě nemá kupujícít nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že některé výrobky vyšší hodnoty, zejména varny Braumeister a kvasné tanky, jsou zadány do výroby až po podpisu kupní smlouvy a nemohou být tedy dodány prodávajícím obratem ihned po objednání. Délka dodací lhůty bude sdělená prodávajícím poté, co kupující přesně specifikuje svoji poptávku, a to podle momentálního vytížení výrobní kapacity společnosti Speidel.
 3. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky produktů zahrnutých v jediné objednávce, v tomto případě může po kupujícím vyžadovat dodatečné náklady na dodání výrobků, které z tohoto principu plynou. Nesouhlasí-li kupující s dílčími dodávkami výrobků zahrnutých v jedné objednávce, pak je na tento požadavek povinen prodávajícího předem písemně upozornit.

6. Právo na odstoupení od kupní smlouvy, náklady na vrácení zboží

 1. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o požadavky, podmínky a právní důsledky práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, odkazujeme na naše Informace pro zákazníky.
 2. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy platí kupující běžné náklady na vrácení zboží.

7. Záruky

 1. V případě jištění vady na dodaném výrobku má zákazník nárok v rámci platných právních ustanovení požadovat záruční opravu, odstoupit od smlouvy, anebo na slevu z běžné ceny výrobku. O způsobu řešení reklamace rozhoduje prodávající po obdržení vadného výrobku k reklamaci.
 2. Dodavatel poskytuje na dodané zboží a služby (s výjimkou software a instalace softwaru) základní záruku v délce 24 měsíců, na zálohovací akumulátory se vztahuje záruka v délce 6 měsíců, od dne jejich převzetí nebo předání prvnímu dopravci, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.
 3. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, obálek apod.) se zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Toto zboží již není možno vrátit dodavateli.
 4. Případy, které ovlivňují uznání záručních vad, jsou podrobně popsány v reklamačním řádu dodavatele.

8. Reklamace – reklamační řád

 1. Zákazník má právo uplatnit nárok na záruční opravu výrobku jen na zboží, které bylo zakoupeno u dodavatele, vykazuje vady a vztahuje se na ně záruka.
 2. Požadavek na reklamaci je možné uplatnit e-mailem anebo telefonicky s využitím kontaktů, uvedených v sekci KONTAKTY . Následně bude zákazník kontaktován pracovníkem dodavatele, který mu sdělí tzv. RMA číslo zakázky a poskytne další informace o následném průběhu reklamačního řízení. Stejným způsobem může zákazník kdykoli kontaktovat dodavatele v průběhu reklamačního řízení a dotazovat se na stav reklamačního řízení.
 3. Kupující je povinen doručit vadné zboží dodavateli včetně dodacího-záručního listu nebo kopie faktury a podrobného popisu závady v písemné formě.
 4. Zákazník uplatňuje záruční reklamace zásadně v sídle dodavatele. Výjimku tvoří případy, kdy povaha reklamovaného zboží, nebo práce, resp. druh a rozsah předpokládané opravy, vyžadují přítomnost servisních techniků u zákazníka. Za těchto okolností hradí kupující v každém případě náklady na dopravu, čas technika na cestě a v případě delšího servisního výkonu i ubytování. V případě, že se na reklamovaný vadný díl zařízení nevztahuje záruka, hradí kupující také provedenou opravu, případně dodaný nový díl. Pokud se při servisním zákroku zjistí, že příčinou nefunkčnosti zařízení byly neodborná instalace nebo neodborné nastavení systému ze strany kupujícího (nebo montážní firmy), nebo dále neodborný zásah do nastavovacích prvků mikrovlnného spoje, nesprávné propojení jednotlivých částí systému, neodborně provedená kabeláž, připojení zařízení na zdroj vstupního signálu nebo napájecího napětí, které nejsou v souladu s technickými parametry uváděnými u jednotlivých zařízení (zejména kolísání napětí v síti, rušení v rozvodu 230V, rušení ve videosignálu nebo datového kanálu), hradí kupující rovněž servisní výkon techniků dodavatele při odstranění takovéto závady.
 5. V případě, že kupující objedná odstranění reklamované závady v místě montáže zařízení, bude závada odstraněna na místě, pokud to charakter závady bude umožňovat. Pokud technik při opravě na místě zjistí, že je nutná oprava na dílně, bude vadný díl opraven dílenským způsobem v sídle dodavatele.
 6. Servisní zásah do zařízení smí v rámci záruky provádět pouze dodavatel nebo firma s jeho pověřením, která zařízení po zásahu opět zapečetí.
 7. Dodavatel neodpovídá za případné provozní a jiné ztráty způsobené zákazníkovi přerušením funkčnosti zakoupeného výrobku při poruchách, diagnostice, opravách a montáži.
 8. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem v sídle dodavatele nebo dnem předání zboží prvnímu dopravci a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 9. Dodavatel neručí za ztrátu dat zákazníka v souvislosti s poruchou výrobku.
 10. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení zákazníkovi sdělí na základě čísla zakázky pracovník příjmu reklamací.
 11. Okamžitá výměna reklamovaného zboží je podmíněna tím, že dodavatel má toto zboží skladem. Ve výjimečných případech lze po dobu opravy zapůjčit na základě zápůjční smlouvy náhradní zboží.
 12. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit dodavateli.
 13. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • vypršela-li již u reklamovaného zboží ke dni převzetí do opravy záruční doba.
 • porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek.
 • mechanickým poškozením zboží.
 • elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pro zboží stanovenému prostředí.
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zařízení způsobenou vnějším zásahem.
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • zboží bylo poškozeno živly.

 

9. Omezení odpovědnosti

 1. Prodávající nezodpovídá (z jakýchkoli právních důvodů) za škody způsobené manipulací s výrobkem, které nelze očekávat při běžném používání výrobku vzhledem k jeho předpokládané funkci, zejména v případě úmyslného poškození výrobku nebo hrubé nedbalosti na straně kupujícího.
 2. Dále prodávající není odpovědný za nedbalostní porušení povinností, jejichž plnění je nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy.
 3. Omezení odpovědnosti dle této klauzule se nevztahuje na odpovědnost výrobce za zaručení vlastností výrobku.
 4. Datová komunikace přes internet nemůže být za současného stavu techniky zaručena prodávajícím po celou dobu. Prodávající ani výrobce neodpovídají za nepřetržitou a nepřerušovanou dostupnost online obchodního systému a stránek technické podpory.

10. Ochrana osobních údajů

Pokud jde o podmínky získávání, zpracování a ukládání osobních údajů zákazníků, odkazujeme se na naše samostatně stanovené podmínky ochrany osobních údajů.

11. Platforma pro řešení obchodních sporů

 1. Spotřebitelé mají možnost vyřešit obchodní spory vyplývající ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím mimosoudně prostřednictvím Platformy Evropské komise pro online řešení sporů , která je k dispozici na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Použití této online platformy pro řešení sporů není povinné; je to pouze dobrovolná alternativa k řešení obchodních sporů před soudem.
 3. Kupující a prodávající se zavazují, že budou přednostně vyřizovat své právní nároky přednostně prostřednictvím českých soudů, aniž by museli využít Platformu Evropské komise pro online řešení obchodních sporů .

12. Prohlášení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů u rozhodčích soudů

Prodávající výslovně zdůrazňuje, že není ani ochoten, ani se nezavazuje účastnit se mimosoudních řízení a řešení sporů se spotřebiteli před rozhodčím soudem.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva, povinnosti a závazky prodávajícího a kupujících se řídí platnými právními ustanoveními České republiky, a to bez ohledu na to, kde má kupující svoje bydliště, sídlo anebo kam byl dodaný výrobek dodán nebo následně převezen a kde je provozován.
Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen a obdržíte odkaz. Vy sám, anebo kdokoli, komu zašlete odkaz, jej můžete kdykoliv později použít k načtení současného obsahu vašeho košíku.
Zpět Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen s obrázky a informacemi o produktech a souhrny obsahu košíku. Poté jej odešlete sami sobě anebo kamarádovi s odkazem, který jej kdykoli takto později načte.
Váš košík byl úspěšně odeslán